นายวรยา วงค์หนายโกด ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สถาพร มั่นสงฆ์ นำตัวแทนนักเรียน จำนวน 2 คน 4 เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา


วันที่ 20 สิงหาคม 2565 - รับชม : 130 ครั้ง