อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมโปร่งใสไม่ทุจริต

การปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ ค่ายสายสัมพันธ์ธรรมากร ประจำปีการศึกษา 2565

การเปิดเรียนในรูปแบบ On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2564