กิจกรรมดำนา ปลูกข้าวในแปลงสาธิตของโรงเรียน ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 - รับชม : 41 ครั้ง