ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม