O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553


พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562


พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547


พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551


พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553


พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562


พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เข้าดู : 246 ครั้ง