O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ  
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546


เข้าดู : 106 ครั้ง