O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างราคาเกิน 500,000 บาท

เข้าดู : 76 ครั้ง