ข้อมูลนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 
สรุปยอดนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 24 22 46
ม.2 17 13 30
ม.3 5 9 14
ม.4 10 10 20
ม.5 10 14 24
ม.6 10 6 16
รวม 76 74 150
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561