อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ตรงต่อเวลาและหน้าที่   จรรยาดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  นำชุมชนร่วมพัฒนา

 

อัตลักษณ์

คุณธรรมนำชีวิต  มีจิตสาธารณะ สัมมาคารวะเป็นอาจิณ


เอกลักษณ์

มีสัมมาคารวะ