วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
               โรงเรียนธรรมากรวิทยนุกูล มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ประสานชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุรธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบบริหาร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและประสิทธิภาพ
๕. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมนุม และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ


 
เป้าประสงค์/เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ผู้เรียนมีคุรธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. โรงเรียนมีระบบบริหาร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งและประสิทธิภาพ
๕. โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมนุม และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ