อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ

ธ.ม.ก.                  T.M.K.
 

 

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง-สีเขียว

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพิกุล