ปรัชญา/คำขวัญประจำโรงเรียนปรัชญา

ทนโต  เสฏโฐ  มนุสเสสุ
(ผู้ได้รับการศึกษาดี  เป็นผู้ประเสริฐที่สุด)

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

คุณธรรมดี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   พัฒนาชุมชน