ข้อมูลครู

ข้อมูลครู
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ครู 4 7 11
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 0 1
ครูธุรการ 0 1 0
ช่างปูน 1 0 1
รวม 7 9 16
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566