ข้อมูลครู

ข้อมูลครู
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ครู 5 7 12
พนักงานราชการ 0 0 0
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 0 1
ครูธุรการ 0 0 0
ช่างปูน 1 0 1
รวม 8 7 15
 
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561