ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาโรงเรียนนาแกพิทยาคม ได้รับอนุมัติให้เป็นสาขาโรงเรียนเมื่อวันที่   13   ธันวาคม   2534  มีชื่อว่า “ โรงเรียนนาแกพิทยาคม  สาขาตำบลพุ่มแก ”  มี  นายมานัส   บำรุงสวัสดิ์   อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนาแกพิทยาคม  ได้ออกคำสั่งให้นายบุญเลื่อน   สิมะลี   อาจารย์  2  ระดับ  6  เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียน  โดยให้ความอนุเคราะห์ครู  อาจารย์   วัสดุ  อุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอี้  ไปช่วยเหลือ  ในการดำเนินการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง

โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2535 ทำการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งชาวบ้านหนองหอยใหญ่ บ้านน้อยเจริญและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์   โฆสปญฺโญ  จากจังหวัดสระบุรี  กรุงเทพมหานคร  เป็นผู้สร้างให้โดยการนำของกำนัน  ศรีธน   แสนสุภา และผู้ใหญ่เจริญ เสนาช่วย ทั้งนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์   โฆสปญฺโญ)

เมื่อวันที่   2   กุมภาพันธ์   2537   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเอกเทศ  มีชื่อว่า “ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ” ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนประเภทสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6